Winning eBay bid: $10

1966 MLB Giants at Braves Willie Mays HR ticket stub 10