Winning eBay bid: $270

1966 Rolling Stones ticket stub Sam Houston State 270