1972 Toledo Hornets ticket stub vs Dayton Gems

Click to view all IHL stubs

Toledo hockey history

1972 Toledo Hornets ticket stub vs Dayton Gems

1972 Toledo Hornets ticket stub vs Dayton Gems