2018 Holiday Bowl Ticket Stub Northwestern vs Utah

2018 Holiday Bowl Ticket Stub Northwestern vs Utah

2018 Holiday Bowl Ticket Stub Northwestern vs Utah