1926 Boxing ticket stub Dempsey vs Tunney

Winning eBay bid: $698

PhillyHistoryBlog entry on this fight

Click to view all Boxing Ticket Stubs

1926 Boxing ticket stub Dempsey vs Tunney

 

1926 Boxing: Demsey vs Tunney stub