1945 Boston Braves ticket stub vs New York

Winning bid: $59

New York Giants at Boston Braves Box Score, April 17, 1945

Click to view more Boston Braves ticket stubs

1945 Boston Braves ticket stub vs New York

1945 Boston Braves ticket stub vs New York 59