Winning eBay bid: $10

1955 MLB Braves at Giants ticket stub 10