2008 BCS Championship Ticket Stub Ohio State v LSU

2008 BCS Championship Ticket Stub Ohio State v LSU

College Football Championship Game Ticket Stubs

CFB National Championship Wiki Page

2008 BCS National Championship Ticket Stub Ohio State v LSU