2012 Kobe Bryant 30000th point ticket stub

Winning bid: $21

Kobe Bryant hits 30,000-point milestone – LA Times

Click to view more Kobe Bryant Ticket Stubs

2012 Kobe Bryant 30000th point ticket stub

2012 Kobe Bryant 30000th point ticket stub 21